Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.02.2011
Дата публікації 25.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ
Юридична адреса* М.ЧЕРКАСИ, ПР-Т ХIМIКIВ, 7
Керівник* Левіцький Ярослав Євгенович - Виконуючий обов'язки голови правління. Тел: 0472642266
E-mail* em00952568@ab.ck.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство «Черкаський комбінат хлібопродуктів»
(код ЄДРПОУ: 00952568)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «12» квітня 2011 року об 11:.00 годині в адмінбудівлі товариства
за адресою: 18018, м.Черкаси, проспект Хіміків, 7.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту.
2. Затвердження звіту Наглядової ради.
3. Затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік та про напрямки діяльності на 2011 рік.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2010 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства за 2010 рік. Визначення порядку розподілу прибутку.
6. Про визначення типу товариства.
7. Затвердження нової редакції Статуту товариства.
8. Затвердження положень товариства.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
11. Переобрання виконавчого органу товариства.
12. Обрання керівника виконавчого органу.
13. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії або обрання Ревізора Товариства.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)
Найменування показника Період (тис.грн)
2010 рік 2009 рік
Усього активів 38511 39243
Основні засоби 4131 3945
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 760 4865
Сумарна дебіторська заборгованість 20518 23402
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 145
Нерозподілений прибуток (збиток) 80 -1626
Власний капітал 4372 2577
Статутний капітал 1523 1523
Довгострокові зобов'язання - 1046
Поточні зобов'язання 34139 35620
Чистий прибуток (збиток) 1795 1331
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6092400 6092400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 108 103
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «12» квітня 2011 року з 10:15 години до 10:45 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «12» квітня 2011 року.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.
Телефон для довідок: 0 (472) 642290
Правління ВАТ «Черкаський КХП»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 23.02.2011 року № 34 (3085) «Бюлетень. Цінні папери України», № 7 (412) від 18.02.2011 року «Фондовий ринок Черкащини»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обов'язки голови правління Левіцький Ярослав Євгенович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.02.2011
(дата)