Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 06.03.2012
Дата публікації 13.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
Юридична адреса* місто Черкаси, проспект Хіміків,будинок 7, 18018
Керівник* Левіцький Ярослав Євгенович - Директор. Тел: 0472642266
E-mail* em00952568@ab.ck.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «Черкаський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ: 00952568)
місцезнаходження якого 18018, м.Черкаси, проспект Хіміків, буд. 7
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться
«10 » квітня 2012 року о 14:00 годині в адмінбудівлі за місцезнаходженням товариства

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.
3. Розгляд звіту Директора товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2011 рік.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора товариства за 2011 рік. Затвердження висновків Ревізора товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік. Розподіл прибутку товариства за 2011 рік.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
7. Про дострокове припинення повноважень Ревізора. Обрання Ревізора товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)
Найменування показника Період (тис.грн)
2010 рік 2011 рік
Усього активів 38511 37369
Основні засоби 4131 4456
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси виробничі 760 2630
Сумарна дебіторська заборгованість 20518 12474
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 140
Нерозподілений прибуток (збиток) 80 3330
Власний капітал 4372 7793
Статутний капітал 1523 1523
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 34139 29576
Чистий прибуток (збиток) 1795 3421
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6092400 6092400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 108 109
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «10» квітня 2012 року з 13:15 години до 13:45 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «04» квітня 2012 року на 24 годину.
Для участі у зборах необхідно мати при собі документи що підтверджують право участі в зборах акціонерів (представників акціонерів).
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів акціонери (представники акціонерів) мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18018, м.Черкаси, проспект Хіміків, буд. 7, кабінет планово-економічного відділу у робочі дні з 9:00 години до 12:00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Блоха Світлана Іванівна тел. (0472) 642290.
Телефон для довідок : 0 (472) 642290

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в № 43 (3343) від 06.03.2012 року «Бюлетень. Цінні папери України».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Левіцький Ярослав Євгенович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2012
(дата)