Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 11.03.2013
Дата публікації 13.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
Юридична адреса* місто Черкаси, проспект Хіміків,будинок 7, 18018
Керівник* Левицький Ярослав Євгенович - Директор. Тел: 0472642266
E-mail* em00952568@ab.ck.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Черкаський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ: 00952568)
місцезнаходження якого 18018, м.Черкаси, проспект Хіміків, буд. 7
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться
«16 » квітня 2013 року о 15:00 годині за адресою :
м.Черкаси, проспект Хіміків, буд. 7, кімната 31 ( 3 поверх адмінбудівлі товариства)

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
3. Розгляд звіту Директора товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2012 рік.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора товариства за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік. Розподіл прибутку товариства за 2012 рік.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.


Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)
Найменування показника Період (тис.грн)
2011 рік 2012 рік
Усього активів 37369 36026
Основні засоби 4456 7007
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси виробничі 2630 2868
Сумарна дебіторська заборгованість 12474 7402
Грошові кошти та їх еквіваленти 140 1
Нерозподілений прибуток (збиток) 3330 3906
Власний капітал 7793 8409
Статутний капітал 1523 1523
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 29576 27617
Чистий прибуток (збиток) 3421 616
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6092400 6092400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 109 117


Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «16» квітня 2013 року з 14:15 години до 14:45 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «10» квітня 2013 року на 24 годину.
Для участі у зборах необхідно мати при собі документи що підтверджують право участі в зборах акціонерів (представників акціонерів).
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів акціонери (представники акціонерів) мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18018, м.Черкаси, проспект Хіміків, буд. 7, кімната 23 (2 поверх, кабінет планово-економічного відділу) у робочі дні з 9:00 години до 12:00 години. Посадова особа ПрАТ «Черкаський КХП», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Борисенко Ганна Тарасівна (член Наглядової ради) тел. (0472) 642290.
Директор ПрАТ "Черкаський КХП" Я.Є.Левицький

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті Бюллетень «Цінні папери України» № 45 (3595) від 11.03.2013 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Левицький Ярослав Євгенович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2013
(дата)