Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 05.03.2014
Дата публікації 05.03.2014 17:45:37
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"
Юридична адреса* 18018, Черкаська обл., місто Черкаси, ПРОСПЕКТ ХІМІКІВ, будинок 7
Керівник* ЛЕВИЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ - Директор. Тел: 0472-642266
E-mail* 00952568@afr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
(код ЄДРПОУ: 00952568)
місцезнаходження якого: 18018, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, проспект Хіміків, будинок 7, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «10» квітня 2014 року об 12.10 годині за адресою місця знаходження товариства: м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 7, кімната 31 ( 3 поверх адмінбудівлі товариства)
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «10» квітня 2014 року з 11.30 до 12.00 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «04» квітня 2014 року (на 24 годину).
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
3. Розгляд звіту Директора товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2013 рік.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора товариства за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізора товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік. Розподіл прибутку товариства за 2013 рік.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
9. Про припинення повноважень Ревізора товариства.
10. Обрання Ревізора товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)
Найменування показника Період (тис.грн)
2012 рік 2013 рік
Усього активів 36026 30307
Основні засоби 7007 8479
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси виробничі 2868 754
Сумарна дебіторська заборгованість 7402 7342
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 4
Нерозподілений прибуток (збиток) 3906 4352
Власний капітал 8409 8881
Статутний капітал 1523 1523
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 27617 27426
Чистий прибуток (збиток) 616 350
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6092400 6092400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 117 113

Для участі у зборах необхідно мати при собі документи що підтверджують право участі в зборах акціонерів (представників акціонерів).
З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 09:00 години до 12:00 години за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 7, кімната 23 (2 поверх, кабінет планово-економічного відділу), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член Наглядової ради ПрАТ «Черкаський КХП» Борисенко Ганна Тарасівна тел. (0472) 64-22-90.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті Бюлетень «Цінні папери України» № 42 (3839) від 05.03.2014 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор ЛЕВИЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2014
(дата)