Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.02.2015
Дата публікації 26.02.2015 11:10:41
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"
Юридична адреса* 18018, Черкаська обл., місто Черкаси, ПРОСПЕКТ ХІМІКІВ, будинок 7
Керівник* ЛЕВИЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ - Директор. Тел: 0472-642266
E-mail* 00952568@afr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код ЄДРПОУ: 00952568) місцезнаходження якого: 18018, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, проспект Хіміків, будинок 7, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «10» квітня 2015 року о 12:10 год. за адресою місцезнаходження Товариства: м.Черкаси, проспект Хіміків, буд. 7, кімната 31 (3 поверх адмінбудівлі Товариства) Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «10» квітня 2015 року з 11:30 год. до 12:00 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «06» квітня 2015 року. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту. 2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2014 рік. 3. Розгляд звіту директора Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2014 рік. 4. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2014 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік. 6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.) Найменування показника Період (тис.грн) 2013 рік 2014 рік Усього активів 35689 36973 Основні засоби 8479 7916 Довгострокові фінансові інвестиції - Запаси виробничі 754 999 Сумарна дебіторська заборгованість 8329 6333 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 14 Нерозподілений прибуток (збиток) 4511 5190 Власний капітал 9051 9779 Статутний капітал 1523 1523 Довгострокові зобов'язання Поточні зобов'язання 26638 27194 Чистий прибуток (збиток) 520 728 Середньорічна кількість акцій (шт.) 6092400 6092400 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 113 111 Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у Зборах. З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 09:00 години до 12:00 години за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 7, кімната 23 (2 поверх, кабінет планово-економічного відділу), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ КХП» Борисенко Ганна Тарасівна тел. (0472) 642290. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 35 (4079) від 26.02.2015 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор ЛЕВИЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.02.2015
(дата)