Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 08.04.2016
Дата публікації 01.03.2016 11:15:05
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"
Юридична адреса* 18018, Черкаська обл., місто Черкаси, проспект Хіміків, будинок 7
Керівник* Левицький Ярослав Євгенійович - Директор. Тел: 0472-642266
E-mail* 00952568@afr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"

 (код ЄДРПОУ: 00952568)

місцезнаходження якого: 18018, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, проспект Хіміків, будинок 7,  повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  "08" квітня 2016 року о 12:10 год. за адресою місцезнаходження Товариства: м.Черкаси, проспект Хіміків, буд. 7, кімната 31 (3 поверх адмінбудівлі Товариства)

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься "08" квітня 2016 року з 11:30 год. до 12:00 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах "04" квітня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.

2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2015 рік.

3. Розгляд звіту директора Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2015 рік.

4. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2015 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.

6. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

7. Обрання членів наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом  одного року, та надання повноважень на укладання таких  угод.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період (тис.грн)

2015 рік

2014 рік

Усього активів

50387

35453

Основні засоби

7770

7916

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси виробничі

4748

10647

Сумарна дебіторська заборгованість

21334

4813

Грошові кошти та їх еквіваленти

26

14

Нерозподілений прибуток (збиток)

6809

5191

Власний капітал

11503

9780

Статутний капітал

1523

1523

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

38884

25673

Чистий прибуток (збиток)

1723

728

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6092400

6092400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

104

111

 

Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у Зборах.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 09:00 години до 12:00 години за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 7, кімната 23 (2 поверх, кабінет  планово-економічного відділу), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" Борисенко Ганна Тарасівна тел. (0472) 642290.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті  «Бюлетень. Цінні папери України» № 38 (4326) від 01.03.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Левицький Ярослав Євгенійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.03.2016
(дата)