Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2017
Дата публікації 13.03.2017 11:57:24
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"
Юридична адреса* 18018, Черкаська обл., місто Черкаси, проспект Хіміків, будинок 7
Керівник* Левицький Ярослав Євгенійович - Директор. Тел: 0472-642266
E-mail* 00952568@afr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"

(далі - Товариство) код ЄДРПОУ: 00952568

місцезнаходження якого: 18018, Черкаська область, місто Черкаси, Соснівський район, проспект Хіміків, будинок 7,  повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  "27" квітня 2017 року о 12:10 год. за адресою місцезнаходження Товариства: м.Черкаси, проспект Хіміків, буд. 7, кімната 31 (3 поверх адмінбудівлі Товариства)

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься "27" квітня 2017 року з 11:30 год. до 12:00 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах "21" квітня 2017 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

4. Розгляд звіту директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік.

5. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

7. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

9. Про припинення повноважень ревізора Товариства.

10. Про обрання ревізора Товариства та визначення строку його повноважень.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (крім значних правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00952568.smida.gov.ua/.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 7, кімната 23 (2 поверх, кабінет  планово-економічного відділу), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" Борисенко Ганна Тарасівна тел. (0472) 642290.

Для участі у зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у зборах.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період (тис.грн)

2015 рік

2016 рік

Усього активів

50387

68377

Основні засоби

7770

9782

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

4748

4538

Сумарна дебіторська заборгованість

21334

29441

Грошові кошти та їх еквіваленти

26

42

Нерозподілений прибуток (збиток)

6809

8224

Власний капітал

11503

13010

Статутний капітал

1523

1523

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

38884

55367

Чистий прибуток (збиток)

1723

1508

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6092400

6092400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

104

93

НАГЛЯДОВА РАДА

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Левицький Ярослав Євгенійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2017
(дата)