Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.03.2010
Дата публікації 15.03.2010 08:00:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ
Юридична адреса* М.ЧЕРКАСИ, ПР-Т ХIМIКIВ, 7
Керівник* Кашко Олег Миколайович - Голова правління. Тел: 0472642266
E-mail* em00952568@ab.ck.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!
Відкрите акціонерне товариство «Черкаський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ: 00952568) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться
19 травня 2010 року об 11:00 годині, в адмінбудівлі товариства за адресою:18018, м. Черкаси, проспект Хіміків, 7.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту.
2. Затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2009р. та про напрямки діяльності на 2010 р.
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2009 р.
4. Затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства за 2009 рік, про розподіл прибутку.
5. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Визначення способу персонального повідомлення власників іменних цінних паперів про прийняте рішення про дематеріалізацію.
6. Обрання депозитарію. Затвердження умов договору з ним.
7. Обрання зберігача. Затвердження умов договору з ним.
8. Визначення дати припинення ведення реєстру. Прийняття рішення про розірвання договору з реєстратором товариства.
9. Затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Черкаський КХП»
Найменування показника Період (тис. грн.)
2009 рік 2008 рік
Усього активів 39 243 26 084
Основні засоби 3 945 2 405
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 4 865 4 481
Сумарна дебіторська заборгованість 23 402 14 233
Грошові кошти та їх еквіваленти 145 10
Нерозподілений прибуток - 1 626 - 2 890
Власний капітал 2 577 1 246
Статутний капітал 1 523 1 523
Довгострокові зобов'язання 1 046 3 391
Поточні зобов'язання 35 620 21 447
Чистий прибуток (збиток) 1 331 - 2 703
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6 092 400 6 092 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -- --
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 103 102
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «19» травня 2010 року з 10:15 години до 10:45 години за місцем проведення зборів. Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст.43 Закону України “Про господарські товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18018, м. Черкаси, проспект Хіміків, 7, у робочі дні з 10:00 години до 15:00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Блоха С.І. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 30 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.
Телефон для довідок: 0 (472) 642290

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 12.03.2010 року № 45(803) Бюлетень «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»; від 12.03.2010 року» № 10 (363) «Фондовий ринок Черкащини»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кашко Олег Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.03.2010
(дата)