Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Левицький Ярослав Євгенійович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 18018 мiсто Черкаси проспект Хiмiкiв будинок 7
4. Код за ЄДРПОУ 00952568
5. Міжміський код та телефон, факс (0472) 64-22-66 64-73-01
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://smida.gov.ua/db/participant/00952568 в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.04.2014 звільнено Голова наглядової ради Суховерхова Олена Юріївна ЕА 699528
29.12.1999 Ленінський РВ УМВС України в Кіровоградській області)
0.0001
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" від 10 квітня 2014 року (протокол № 1/2014 загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" від 10.04.2014 року), в зв'язку з переобранням органів управління товариства, звільнено:
- Голову наглядової ради Суховерхову Олену Юріївну (паспорт: серія ЕА № 699528 від 29.12.1999 року виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0001%. На посаді перебувала з 12 квітня 2011 року по 10 квітня 2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
10.04.2014 звільнено Член наглядової ради Зацеркляна Людмила Володимирівна ЕА 642981
17.03.1999 Кіровський РВУМВС України в Кіровоградській області
0
Зміст інформації:
- Члена наглядової ради Зацеркляну Людмилу Володимирівну (паспорт: серія ЕА № 642981 від 17.03.1999 року виданий Кіровським РВУМВС України в Кіровоградській області), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%. На посаді перебувала з 12 квітня 2011 року по 10 квітня 2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
10.04.2014 звільнено Член наглядової ради Борисенко Ганна Тарасівна НС 775829
01.02.2000 Черкаський РВ УМВС України в Черкаській області
0.0493
Зміст інформації:
- Члена наглядової ради Борисенко Ганну Тарасівну (паспорт: серія НС №775829 від 01.02.2000 року виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0493%. На посаді перебувала з 12 квітня 2011 року по 10 квітня 2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
10.04.2014 звільнено Ревізор Небилиця Наталія Василівна НЕ 444438
13.01.2006 Соснівський РВ УМВС України в Черкаській області
0.0493
Зміст інформації:
- Ревізора Небилицю Наталію Василівну (паспорт: серія НЕ № 444438 від 13.01.2006 року виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0493%. На посаді перебувала з 10 квітня 2012 року по 10 квітня 2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
10.04.2014 обрано Член наглядової ради Суховерхова Олена Юріївна ЕА 699528
29.12.1999 Ленінський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0.0001
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП від 10 квітня 2014 року (протокол № 1/2014 загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" від 10.04.2014 року), в зв'язку з переобранням органів управління товариства, обрано:
1. Члена наглядової ради Суховерхову Олену Юріївну (паспорт: серія ЕА № 699528 від 29.12.1999 року виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0001%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, заступник директора з маркетингу. Особа обрана на посаду терміном на три роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
10.04.2014 обрано Член наглядової ради Зацеркляна Людмила Володимирівна ЕА 642981
17.03.1999 Кіровський РВУМВС України в Кіровоградській області
0
Зміст інформації:
2. Член наглядової ради Зацеркляну Людмилу Володимирівну (паспорт: серія ЕА № 642981 від 17.03.1999 року виданий Кіровським РВУМВС України в Кіровоградській області), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, менеджер по збуту. Особа обрана на посаду терміном на три роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
10.04.2014 обрано Член наглядової ради Борисенко Ганна Тарасівна НС 775829
01.02.2000 Черкаський РВ УМВС України в Черкаській області
0.0493
Зміст інформації:
3. Член наглядової ради Борисенко Ганну Тарасівну (паспорт: серія НС №775829 від 01.02.2000 року виданий ), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0493%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: касир, інспектор з кадрів . Особа обрана на посаду терміном на три роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
10.04.2014 обрано Ревізор Небилиця Наталія Василівна НЕ 444438
13.01.2006 Соснівський РВ УМВС України в Черкаській області
0.0493
Зміст інформації:
- Ревізора Небилицю Наталію Василівну (паспорт: серія НЕ № 444438 від 13.01.2006 року виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0493%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер. Особа обрана на посаду терміном на три роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
10.04.2014 звільнено Директор Левицький Ярослав Євгенійович НЕ 666731
19.06.2012 Придніпровський РВ УМВС України в Черкаській області
0
Зміст інформації:
Рішенням наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" від 10 квітня 2014 року (протокол №2014/04/10 засідання наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" від 10.04.2014 року) в зв'язку з переобранням органів управління товариства, звільнено:
- Директора Левицького Ярослава Євгенійовича (паспорт серія НЕ № 666731 від 19.06.2012 року виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0.00%. На посаді перебувала з 12 квітня 2011 року по 10 квітня 2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
10.04.2014 обрано Голова наглядової ради Суховерхова Олена Юріївна ЕА 699528
29.12.1999 Ленінський РВ УМВС України в Кіровоградській області
0
Зміст інформації:
Рішенням наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" від 10 квітня 2014 року (протокол №2014/04/10 засідання наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" від 10.04.2014 року) в зв'язку з переобранням органів управління товариства, обрано:
- Головою наглядової ради Суховерхову Олену Юріївну (паспорт: серія ЕА № 699528 від 29.12.1999 року виданий ), яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,0001%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, заступник директора з маркетингу. Особа обрана на посаду терміном на три роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
10.04.2014 обрано Директор Левицький Ярослав Євгенійович НЕ 666731
19.06.2012 Придніпровський РВ УМВС України в Черкаській області
0
Зміст інформації:
- Директора Левицького Ярослава Євгенійовича (паспорт серія НЕ № 666731 від 19.06.2012 року виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0.00%. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний механік, виконуючий обов'язки голови правління , директор. Особа обрана на посаду терміном на три роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.