Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Левицький Ярослав Євгенійович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.07.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 18018 мiсто Черкаси проспект Хiмiкiв будинок 7
4. Код за ЄДРПОУ 00952568
5. Міжміський код та телефон, факс (0472) 64-22-66 64-73-01
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00952568.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.07.2015 припинено повноваження директор Левицький Ярослав Євгенійович НЕ 666731
19.06.2012 Придніпровський РВ УМВС України в Черкаській області
0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" (Протокол №2015/07/27 від 27.07.2015 року) 03.08.2015 року достроково припинено повноваження Директора ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" Левицького Ярослава Євгенійовича (паспорт серії НЕ № 666731 від 19.06.2012 року, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області). Підстава для припинення повноважень: заява Левицького Я.Є. Особа не володіє акціями товариства, частка в статутному капіталі товариства 0,00%, розмір пакета акцій 0,00 грн. Особа перебувала на посаді з 12.04.2011 року по 03.08.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
27.07.2015 призначено директор Лисенко Володимир Олексійович НС 361558
18.11.1997 Придніпровський РВУМВС України в Черкаській області
0
Зміст інформації:
У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Директора товариства, Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" (Протокол №2015/07/27 від 27.07.2015 року) призначено з 04.08.2015 року Директором товариства Лисенка Володимира Олексійовича (паспорт серія НС № 361558 від 18.11.1997 року виданий Придніпровським РВУМВС України в Черкаській області). Особа не володіє акціями товариства, частка в статутному капіталі товариства 0,00%, розмір пакета акцій 0,00 грн. Посадова особа призначена терміном на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний інженер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.