Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Левицький Ярослав Євгенiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 18018 м.Черкаси проспект Хiмiкiв, 7
4. Код за ЄДРПОУ 00952568
5. Міжміський код та телефон, факс 0472-642266 647301
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.09.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00952568.smida.gov.ua в мережі Інтернет 04.09.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.08.2015 припинено повноваження Директор Лисенко Володимир Олексiйович НС 361558
18.11.1997 Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" (Протокол №2015/08/03 вiд 03.08.2015 року) вiдмiнено рiшення засiдання наглядової ради вiд 27.07.2015 року, вiдповiдно до якого було заплановано надання повноважень Директора Лисенку В.О. з 04.08.2015 року. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" вiд 03.08.2015 року припинено повноваження Директора, якi планувалось надати Лисенку Володимиру Олексiйовичу (паспорт НС 361558 Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi 18.11.1997 року), розмiр пакета акцiй: 0 грн.(0%). Особа була призначена 27.07.2015 року, але не перебувала на посадi в зв'язку з наданням вiдмови та вiдкликанням заяви про призначення його на посаду директора з 04.08.2015 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
03.08.2015 обрано Директор Левицький Ярослав Євгенiйович НЕ 666731
19.06.2012 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" (Протокол №2015/08/03 вiд 03.08.2015 року) вiдмiнено рiшення засiдання наглядової ради вiд 27.07.2015 року, вiдповiдно до якого було заплановано звiльнення з посади Директора Левицького Ярослава Євгенiйовича 03.08.2015 року. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП" вiд 03.08.2015 року обрано Директором Левицького Ярослава Євгенiйовича (паспорт НЕ № 666731 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 19.06.2012 року), в зв'язку з вiдкликанням ним своєї заяви про звiльнення та наданням згоди не припиняти дiяльнiсть на посадi Директора. Розмiр пакета акцiй: 0 грн.(0%). Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний механiк ВАТ "Черкаський КХП", в.о.голови правлiння ВАТ "Черкаський КХП", директор ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП". Обраний на строк до 10.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.