Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Левицький Ярослав Євгенiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 18018 м.Черкаси проспект Хiмiкiв, 7
4. Код за ЄДРПОУ 00952568
5. Міжміський код та телефон, факс 0472-642266 647301
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00952568.smida.gov.ua в мережі Інтернет 09.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
08.04.2016 звільнено Член Наглядової Ради Борисенко Ганна Тарасiвна НС 775829
01.02.2000 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0.0493
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 08.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Борисенко Ганна Тарасiвна (паспорт НС 775829 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 01.02.2000 року), розмiр пакета акцiй: 3000 шт.;750 грн.;0,0493%. На посадi перебувала з 10.04.2014 р. по 08.04.2016 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
08.04.2016 звільнено Голова Наглядової Ради Суховерхова Олена Юрiївна ЕА 699528
29.12.1999 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 08.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова Наглядової Ради Суховерхова Олена Юрiївна (паспорт ЕА 699528 Ленiнським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi 29.12.1999), розмiр пакета акцiй: 5 шт.;1,25 грн.;0,0001%. На посадi перебувала з 10.04.2014 р. по 08.04.2016 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
08.04.2016 звільнено Член Наглядової Ради Зацеркляна Людмила Володимирiвна ЕА 642981
17.03.1999 Кiровським РВ УМВС в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 08.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Зацеркляна Людмила Володимирiвна (паспорт ЕА 642981 Кiровським РВ УМВС в Кiровоградськiй областi 17.03.1999), розмiр пакета акцiй: 0 шт.;0 грн.;0%. На посадi перебувала з 10.04.2014 р. по 08.04.2016 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
08.04.2016 обрано Член Наглядової Ради Суховерхова Олена Юрiївна ЕА 699528
29.12.1999 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 08.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Суховерхова Олена Юрiївна (паспорт ЕА 699528 Ленiнським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi 29.12.1999), розмiр пакета акцiй: 5 шт.;1,25 грн.;0,0001%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: директор ТОВ "МАГАЗИН "1001 ДРIБНИЦЯ", заступник директора з маркетингу ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП", директор ТОВ "КIРОВОГРАДПРОДЕКСПОРТ". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
08.04.2016 обрано Член Наглядової Ради Коваленко Наталiя Вiкторiвна ЕА 373102
07.12.1997 Ленiнським РВ УМВС в Кiровоградськiй областi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 08.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Коваленко Наталiя Вiкторiвна (паспорт ЕА 373102 Ленiнським РВ УМВС в Кiровоградськiй областi 07.12.1997), розмiр пакета акцiй: 7 шт.;1,75 грн.;0,0001%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: менеджер з туризму ТОВ "ЕЛЬДОРАДО". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
08.04.2016 обрано Член Наглядової Ради Борисенко Ганна Тарасiвна НС 775829
01.02.2000 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0.0493
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 08.04.2016 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Борисенко Ганна Тарасiвна (паспорт НС 775829 Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 01.02.2000 року), розмiр пакета акцiй: 3000 шт.;750 грн.;0,0493%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: iнспектор з кадрiв ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
08.04.2016 обрано Голова Наглядової Ради Суховерхова Олена Юрiївна ЕА 699528
29.12.1999 Ленiнським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 08.04.2016 року (протокол №2016/04/08 вiд 08.04.2016 року) головою Наглядової ради обрано: Суховерхова Олена Юрiївна (паспорт ЕА 699528 Ленiнським РВУМВС України в Кiровоградськiй областi 29.12.1999), розмiр пакета акцiй: 5 шт.;1,25 грн.;0,0001%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: директор ТОВ "МАГАЗИН "1001 ДРIБНИЦЯ", заступник директора з маркетингу ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ КХП", директор ТОВ "КIРОВОГРАДПРОДЕКСПОРТ". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.