Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Левицький Ярослав Євгенiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 02.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 18018 м.Черкаси проспект Хiмiкiв, 7
4. Код за ЄДРПОУ 00952568
5. Міжміський код та телефон, факс 0472-642266 647301
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 83 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 04.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00952568.smida.gov.ua в мережі Інтернет 02.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2017 звільнено Ревiзор Небилиця Наталiя Василiвна НЕ 444438
13.01.2006 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0.049242
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 27.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзора, звiльнено: Ревiзор Небилиця Наталiя Василiвна (паспорт НЕ 444438 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 13.01.2006), розмiр пакета акцiй: 750 грн.; 0,049242%. На посадi перебувала з 10.04.2014 р. по 27.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2017 звільнено Директор Левицький Ярослав Євгенiйович НЕ 666731
19.06.2012 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 27.04.2017 року (протокол №2017/04/21 вiд 27.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, яким передбачається змiна термiну повноважень директора, звiльнено: Директор Левицький Ярослав Євгенiйович (паспорт НЕ 666731 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 19.06.2012), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 10.04.2014 р. по 27.04.2017 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2017 обрано Директор Левицький Ярослав Євгенiйович НЕ 666731
19.06.2012 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 27.04.2017 року (протокол №2017/04/21 вiд 27.04.2017 року), в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, яким передбачається змiна термiну повноважень директора, обрано: Директор Левицький Ярослав Євгенiйович (паспорт НЕ 666731 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 19.06.2012), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв iнших посад не займав. Обраний на посаду на невизначений термiн до переобрання. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.