Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Левицький Ярослав Євгенiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 02.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 18018 м.Черкаси проспект Хiмiкiв, 7
4. Код за ЄДРПОУ 00952568
5. Міжміський код та телефон, факс 0472-642266 647301
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 83 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 04.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00952568.smida.gov.ua в мережі Інтернет 02.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 27.04.2017 500000 68377 731.24
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, назва уповноваженого органу – 27.04.2017 року, Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов’язанi з ними угоди; цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб’єктах господарювання; угоди будiвельного пiдряду; лiзингу; угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; договори позики; договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, зерна та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення господарської дiяльностi. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 500 000 000 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 68 377 000 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 731,24%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5 873 974. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 5 157 697. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»: 5 157 697. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.